77 34 18 18

Forretningsbetingelser for mobiltelefoni og mobilt bredbånd

*Vær opmærksom på, at ved handel af mobilabonnementer vil generelle forretningsbetingelser stadig gælde.*

Betingelser for mobiltelefoni og mobilt bredbånd


Du har indgået en eller flere aftaler med Duka A/S CVR 32834655 (også benævnt Duka). Her kan du læse de vilkår, der knytter sig til din brug af Dukas mobiltjenester, dukaTALE (mobilabonnementer) og internet (mobile bredbåndsabonnementer).


Nedenstående forretningsbetingelser gælder for alle aftaler med Duka A/S, medmindre en anden skriftlig aftale er indgået i forbindelse med en handel.


Dukas generelle forretningsbetingelser gælder tillige for kundeforholdet. Ved modstrid mellem de generelle og disse specifikke betingelser har de specifikke betingelser og tillægsvilkår forrang.1. Aftalens omfang


Dette sæt vilkår er sammen med din ordrebekræftelse det samlede grundlag for din aftale med Duka. Som kunde er du ansvarlig for at overholde vilkårene for dine produkter.2. Aftalens parter


Aftalen forudsætter, at du har bopæl i Danmark, har en gyldig folkeregisteradresse og e-mailadresse, samt at du er myndig. Ved bestilling skal du give Duka oplysning om CPR- eller CVR-nummer, navn og e-mailadresse. Du har pligt til straks at underrette Duka om en adresseændring. Underretningen skal ske via Dukas Kundeservice på tlf. 77 34 18 18 eller på e-mail til Kundeservice@duka.dk. Duka A/S kan kræve dokumentation for, at alle oplysninger er rigtige. Duka kan ligeledes på eget initiativ opdatere kundeinformationer, herunder navn og adresse.


Meddelelser fra Duka sendes til dig via mail og sms til den mailadresse og det telefonnummer, du har oplyst i forbindelse med bestillingen. Meddelelser indeholder informationer om abonnementsaftalen som f.eks. varslinger om ændring af priser eller vilkår. Duka kan dog også vælge at sende meddelelser som et fysisk brev. Duka kan også sende dig markedsføringsmateriale, hvis du har givet os lov til det.3. Levering


Duka tilbyder som udgangspunkt levering til din CVR- eller CPR-registrerede adresse. Leveringen vil normalvis være via PostNord.


Forventet leveringstid for simkort er 2-4 arbejdsdage. Hvis dette ændres væsentligt i en periode som følge af f.eks. restordre, vil du blive kontaktet af vores Kundeservice for at aftale nærmere. Duka bærer ansvaret for varerne, indtil du har modtaget dem. Vi leverer kun i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne.4. Fortrydelse


Hvis du ønsker at fortryde dit køb af mobilabonnement, som er købt via vores hjemmeside eller Kundeservice, har du 14 dages fortrydelsesret. Du skal ikke returnere det fysiske simkort til Duka.


Hvis du ønsker at fortryde din bestilling, skal du give os besked mundtligt eller skriftligt senest den dag, hvor fortrydelsesretten udløber. Du kan fortryde på en af følgende måder:


Ring til vores Kundeservice på tlf. 77 34 18 18, eller send en e-mail til Kundeservice@duka.dk


Når du gør brug af din fortrydelsesret, skal du huske at returnere det eventuelle udstyr, som du har modtaget. Simkort skal dog ikke returneres. Returadressen er Duka A/S, Omega 5, 8382 Hinnerup, og vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen. Du kan, mod forudgående aftale, aflevere varen personligt på ovenstående adresse. Returneringen af udstyret skal ske inden for 14 dage efter, at du har givet os besked om din fortrydelse.


Særligt om fortrydelsesret for nummerflytning og bestilling af nyt SIM-kort


Hvis du har bestilt nummerflytning til levering straks eller tidligere end de 14 dages fortrydelsesfrists udløb, bortfalder den resterende del af fortrydelsesfristen, når nummerporteringen gennemføres, og dit nummer flyttes til Duka. Dette accepterer du i forbindelse med bestillingen på vores hjemmeside.


Hvis du i perioden med fortrydelsesret har taget abonnementet i brug, vil abonnementets pris i perioden plus evt. ekstra forbrug blive opkrævet som en del af fortrydelsen. Efter udløb af fortrydelsesperioden gælder alm. vilkår for opsigelse, som du kan læse mere om i vores betingelser.


Evt. tilbagebetaling


Vi refunderer altid via bankoverførsel, hvorfor vi altid anmoder om dine bank- og kontooplysninger ifm. en fortrydelses- eller anden krediteringssag. Vi refunderer din betaling uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du ønsker at fortryde og har registreret dine bank- og kontooplysninger. Vi kan tilbageholde betalingen, indtil vi har modtaget varen, medmindre du sender os dokumentation for at have returneret den.


Når du sender en vare retur til os, anbefaler vi, at den returneres i samme emballage, som du modtog den i. Hvis varen returneres i væsentligt forringet stand, kan du kun få en del, eller intet, af købsbeløbet tilbagebetalt, alt efter varens handelsmæssige værdi. Vær derfor opmærksom på at gemme varens originale emballage, hvis du overvejer at fortryde købet, da emballagen i mange tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi.


Hvis du har bestilt flere varer på samme ordre, har du mulighed for at fortryde købet af én eller flere varer, selvom de er købt samlet. Hvis varerne er omfattet af et kampagnetilbud eller en mængderabat, har du dog ikke mulighed for kun at fortryde købet delvist og returnere enkelte varer. Kontakt Kundeservice for at afklare, hvad der er muligt i den givne situation.


Varen sendes, vedlagt udfyldt fortrydelsesformular, til:


Duka A/S


Omega 5,


8382 HinnerupBemærk: Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen, det kaldes også ”med omdeling”


Hent standardfortrydelsesformularen her.5. Simkortet & dækningsforhold


Som dukaTALE-kunde hos Duka, får du et SIM-kort tilsendt pr. brev. Dit nye simkort er aktivt ved modtagelsen, hvis du har valgt et nyt nummer. Hvis vi skal portere et eksisterende nummer, vil det være aktivt, når porteringen er fuldendt. Hvis du oplever problemer med dit nye simkort, så tag kontakt til Dukas Kundeservice på 77 34 18 18, eller send os en e-mail på Kundeservice@duka.dk. Du får også en PIN- og PUK-kode til dit SIM-kort tilsendt pr. mail. Den tilsendte PIN-kode skal du indtaste på din telefon, når det nye SIM-kort er aktiveret og sat i din telefon. Du kan efterfølgende skifte PIN-koden til 4 cifre, du selv vælger. PIN- og PUK-koder er personlige og skal opbevares på en forsvarlig måde. Du kan få adgang til dine PIN- og PUK-koder via ”Mit Duka” selvbetjeningsportalen på https://www.duka.dk/mit-duka5.1. Bortkomst, tyveri og spærring


Hvis dit SIM-kort bortkommer, skal du straks meddele dette til Duka. Du kan altid spærre SIM-kortet ved at ringe til Kundeservice på tlf.: 77 34 18 18.


Hvis du oplever et tyveri af dit simkort (eller telefon med simkort i), og det sker udenfor normal åbningstid, skal du sende en mail til Kundeservice@duka.dk.


Vi gør opmærksom på, at Kundeservice skal validere, at du er den faktiske ejer af telefonnummeret, før tyverispærringen kan ophæves.


Du hæfter ikke for forbrug i perioden efter, at du har afgivet besked om spærring til Kundeservice. Du skal være opmærksom på, at dit abonnement fortsætter, selvom dit simkort er spærret. Sørg selv for at melde mobiltelefonen stjålet hos politiet. Husk at medbringe kvitteringen for din mobiltelefon til politiet.


Vær opmærksom på, at du hæfter for misbruget, hvis Duka kan godtgøre at: 1) pinkode har været anvendt 2) et ulovligt forbrug er sket, efter at du har fået kendskab til, at kode eller simkort/telefon er kommet en uberettiget person til kundskab 3) du har udvist en groft uforsvarlig adfærd, der har muliggjort misbruget af simkort/telefon. Du hæfter også, uden beløbsbegræsning, hvis Duka godtgør, at du med vilje har oplyst din pinkode til misbrugeren, og at du var eller burde være klar over, at dette ville indebære en risiko for misbrug.


Omfanget af dit og Dukas ansvar fremgår af lov om betalingstjenester og elektroniske penge.


Se følgende gengivelse af § 99 og § 100 i betalingstjenesteloven: • 99. Betalerens udbyder af betalingstjenester hæfter i forhold til betaleren for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. § 97, medmindre andet følger af § 100. Ved en uautoriseret transaktion skal betalerens udbyder straks og senest ved afslutningen på den efterfølgende arbejdsdag tilbagebetale betaleren beløbet, medmindre betalerens udbyder har rimelige grunde til at have mistanke om svig og underretter Finanstilsynet om disse grunde.


Stk. 2. Hvor en uautoriseret betalingstransaktion er iværksat via en udbyder af betalingsinitieringstjenester, skal den kontoførende udbyder tilbagebetale betaleren beløbet straks og senest ved afslutningen på den efterfølgende arbejdsdag, jf. stk. 1


Stk. 3. Er udbyderen af betalingsinitieringstjenester ansvarlig for den uautoriserede betalingstransaktion, skal udbyderen af betalingsinitieringstjenesten efter den kontoførende udbyderes anmodning straks holde den kontoførende udbyder skadesløs for tab eller betalte beløb som følge af tilbagebetalingen til betaleren, jf. § 98, stk. 3.


Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om den tekniske gennemførelse af underretningen, jf. stk. 1, 2. pkt. • 100. Betalerens udbyder af betalingstjenester hæfter i forhold til betaleren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af en betalingstjeneste, medmindre andet følger af stk. 2-5. Betaleren hæfter kun efter stk. 3-5, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført, jf. dog stk. 2.


Stk. 2. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår, som følge af at betaleren har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sin forpligtelser efter § 93.


Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 4 og 5, hæfter betaleren med op til 375 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt.


Stk. 4. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 5, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis betaleres udbyder godtgør, at den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt, og


1)At betaleren har undladt at underrette betalerens udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument er bortkommet eller den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab.


2)At betaleren med forsæt har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 5, eller


3)At betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.


Stk. 5. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, når den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt og betaleres udbyder godtgør, at betaleren med forsæt har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.


Stk. 6. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted,


1) Efter at udbyderen har fået underretning om, at det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret.


2) Når det er forårsaget af handlinger, der er foretaget af en udbyders ansatte, agent eller filial eller en enhed, hvortil udbyderens aktiviteter er outsourcet, eller disses passivitet, eller


3) Fordi udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 94, stk. 1, nr. 2


Stk. 7. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis udbyderen ikke kræver stærk kundeautentifikation, medmindre betaleren har handlet svigagtigt. Betalingsmodtageren eller dennes udbyder skal godtgøre de tab, der er påført betalerens udbyder, hvis betalingsmodtageren eller dennes udbyder har undladt at anvende stærk kundeautentifikation. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse på tjenester omfattet af § 1, stk. 5, og § 5, nr. 14-16


Stk. 8. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis tabet, tyveriet eller den uberettigede tilegnelse af det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument eller den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning ikke kunne opdages af betaleren forud for den uberettigede anvendelse.5.2. Dækningsforhold


Du skal være opmærksom på, at dækning og datahastighed er afhængig af forhold som din fysiske placering, antal samtidige brugere, masteplacering og eventuelle dækningsmæssige hindringer. Alt afhængig af disse forhold kan dækningen derfor variere i forhold til det af Duka oplyste. Du kan altid gøre dig bekendt med vores dækning i Danmark via dækningskortet, som du finder her


Duka understøtter 4G dækning, men vær opmærksom på, at din telefon også skal understøtte 4G for at benytte teknologien.6. Betalingsforhold


Som ny kunde hos Duka har du forskellige betalingsmuligheder. Vi anbefaler betaling via betalingskort.


På www.duka.dk kan du betale med, og oprette abonnementsaftale med Dankort, MasterCard, Visa og Mobilepay Subscription. Tag kontakt til Dukas Kundeservice for at høre nærmere om girokortbetaling og Betalingsservice. Betalingen sker i danske kroner. Dine fakturaer er tilgængelig via Mit Duka, hvor du også til enhver tid kan se dit forbrug, ændre betalingsmetode samt op- og nedgradere dit abonnement.


Dit abonnement betales månedsvis forud via den valgte betalingsløsning. Vi gør opmærksom på, at vi normalt IKKE udsender faktura, når det skyldige beløb er mindre end 50 kr. I så fald samles der sammen til en senere fakturering.


Det er dit ansvar at sikre, at du betaler dine regninger rettidigt. Misligholder du dette forhold, har Duka ret til at påføre din regning rykkergebyrer samt at blokere for din forbindelse eller ophæve aftalen. Duka informerer om dette via mail, SMS, telefon eller brev.


Duka kan desuden indberette dig til et kreditoplysningsbureau i henhold til lov om private registre m.v., og ift. eventuelle inkassoomkostninger, du skal betale.


Hvis du misligholder abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan du ikke indgå en ny aftale med Duka, før gælden er betalt.6.1. Betaling af abonnement


Ved oprettelse af nyt nummer starter faktureringen, simkort er afsendt. Ved oprettelse af nummerflytning starter faktureringen af abonnementet, når nummeret bliver aktivt hos Duka.


Derfor vil den første faktura indeholde fakturering af mere end én måneds abonnement.


Hvis du skifter abonnement, vil differencen i beløb fremgå på næste faktura. Skifter du til et abonnement med en højere pris, vil du blive opkrævet på næste faktura. Skifter du til et med samme eller lavere pris, vil dette også fremgå af næste faktura og en evt. udligning vil også fremgå. Bemærk, at afhængig af hvornår på måneden du laver et skifte i abonnement, vil det have indflydelse på, hvornår det vil kunne ses på din regning. Nogle gange kan vi nå at få det med samme måned, og nogle gange kommer opkrævningen først senere.6.2. Betaling af Merforbrug


Merforbrug er forbrug af tjenester og services via dit simkort, som ikke er en del af dit abonnement. Det kan bl.a. være betaling af indholdstakserede tjenester, opkald til 90-numre, opkald til lande, der ikke er inkluderet i abonnementet, eller brug af tale, sms og data i form af roaming i lande, der ikke er inkluderet i abonnementet, samt generelt opkald udover den inkluderede taletid og forbrug ud over de grænser, der gælder for abonnementet.


Dit merforbrug bliver som udgangspunkt faktureret bagud sammen med din almindelige månedsfaktura for dit abonnement, således at forbrug foretaget i april, betales i starten af maj sammen med abonnementsbetalingen for maj.


Du skal være opmærksom på, at der normalt er et kreditmaksimum på 500 kr. for merforbrug pr. måned. Ved forbrug ud over dette kreditmaksimum, spærres din telefon for udgående trafik. Se mere om Kreditmaksimum i nedenstående afsnit om Kreditmaksimum.


Undgå spærring – vælg kortbetaling


Hvis du har valgt kortbetaling som betalingsform, vil du blive opkrævet det skyldige beløb for merforbruget, hver gang dit løbende forbrug passerer 400 kr. for at sikre, at din telefon ikke bliver spærret. Du vil modtage notifikation om dette via SMS samt få fakturaen, der er betalt via dit tilmeldte kreditkort, på e-mail. Opkrævning vil være på det merforbrug, der er registreret, når din kredit overstiger 400 kr. Der er ikke garanti for, at din telefon ikke kortvarigt kan blive spærret, hvis du har et stort merforbrug på kort tid. Dog vil den blive genåbnet, samtidig med at den automatiske betaling gennemføres.6.3. Kreditmaksimum


Et mobiltelefoniprodukt hos Duka vil normalt have et kreditmaksimum på 500 kr. til at dække merforbrug. Duka tilstræber altid at informere kunden pr. sms, når kreditforbrug passerer 400 kr.


Når du har brugt merforbrug for mere end dit kreditmaksimum, spærres din konto.


Duka kan ikke altid spærre servicen ved et præcist forbrug for 500 kr. og du kan derfor opnå en større kredit, inden spærringen træder i kraft. Det skyldes, at der kan være en reaktionstid mellem reelt forbrug (dvs. forbrug udover hvad er inkluderet i abonnementet så som indholdstakserede tjenester), både ved brug i Danmark og især ved aktivitet i udlandet.


Du hæfter for forbrug foretaget, ind til spærringen sker.


Efter vi har spærret din konto, kan du ikke selv foretage opkald eller sende SMS-beskeder, men du modtager fortsat opkald og SMS-beskeder fra andre. Dog kan du altid, hvis du er tilsluttet en dansk mast, ringe til Alarmcentralen: 112 og Dukas Kundeservice på 77 34 18 18. Befinder du dig i udlandet, bliver der ligeledes blokeret for at modtage opkald samt SMS m.m. gældende for tjenester, der ikke automatisk er indeholdt i dit abonnement.


Duka forbeholder sig retten til at sætte kreditmaksimum til 0 kr. under særlige forhold og efter Dukas skøn. Du kan også selv vælge at sætte dit kreditmaksimum til 0 kr., således at du alene vil kunne bruge de udlandstjenester, der er indeholdt i dit abonnement i forvejen.6.4. Betalingsløsninger


Ved betalingsløsning skal forstås den måde, hvorpå du betaler til Duka. Da der er tale om et løbende abonnement, giver du i forbindelse med oprettelsen lov til, at betaling fremadrettet trækkes på denne betalingsløsning.


Der kan betales med følgende betalingsløsninger:


Kreditkort: Du kan til enhver tid skifte din betalingsform til kreditkort ved at tilmelde dit kort på Mit Duka. Derved sikrer du, at dine fakturaer altid bliver betalt rettidig, og at din konto ikke bliver spærret som følge af merforbrug.


Der findes ingen følsomme betalingsoplysninger (som kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre) hos Duka. Betalingsoplysningerne krypteres på betalingssiderne hos Dukas betalingsudbyder QuickPay, som er PCI-certificeret.


Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit betalingskort. Du kan også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for din kortudbyder dog senest 8 uger efter debiteringen, medmindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.


Betalingsservice: Du skal selv tilmelde dig Betalingsservice via din bank. De oplysninger, du skal bruge til at tilmelde dig, fremgår af det tilsendte girokort. Når Duka fremgår af dine betalingsaftaler, vil fremtidige betalinger automatisk trækkes via Betalingsservice. Du kan til enhver tid slette din betalingsserviceaftale igen. Du skal bare sikre, at du betaler din faktura, ellers vil du modtage en betalingspåmindelse.


Indbetalingskort: Du modtager hver måned en faktura med et girokort på den mail, du er oprettet med. Det er dit eget ansvar at betale dette rettidigt, ellers risikerer du, at din konto bliver spærret.7. Udlandstelefoni


Husk at orientere dig om det land, du rejser til, og de priser, der måtte gælde her på www.duka.dk/udlandspriser. Her kan du også se, hvilke lande der er inkluderet i dit abonnement.


Du skal være særligt opmærksom, når du rejser i grænseområder. Her kan telefonen forbinde til en mast i et andet land, og det vil derfor være dette lands vilkår og priser, der gælder. Det er dit ansvar, hvilket mobilnet din telefon forbinder til. Dette kan styres i telefonens indstillinger.


Opkrævningen fra de udenlandske teleselskaber kan komme op til 31 dage efter opkaldet er foretaget, men opkrævningen kan i enkelte tilfælde overstige de 31 dage. Du kan ikke kræve kompensation som følge af forsinkelse i vores opgørelse af dit skyldige roamingforbrug.


Priserne for at roame (benytte telefonen i udlandet) uden for EU afhænger af det mobilnet, du benytter, og du skal være opmærksom på, at du også betaler for at modtage opkald, og hvis din mobil viderestiller til telefonsvaren.


Prisen på opkald fra/i udlandet afhænger af den pågældende operatørs gældende takster og kan ses på www.duka.dk/udlandspriser


Duka forbeholder sig ret til at begrænse forbruget i udlandet, så du maksimalt kan forbruge 100 SDR i døgnet udenfor EU (Svarende til ca. 1000 kr.). Overskrides dette forbrug, kan Duka vælge at spærre nummeret uden yderligere varsel.7.1. Dataforbrugskontrol i udlandet


Med dataforbrugskontrollen i udlandet slipper du for at få en grim overraskelse, når du bruger data i udlandet. Du bliver automatisk tilmeldt denne service ved oprettelse. Vi sørger for at du maksimalt kan bruge for 100 kr. i dataforbrug pr. måned i udlandet udover dit eventuelle inkluderede forbrug, så du stadig kan tjekke mails, når du er på ferie, uden at skulle tænke over at din regning løber løbsk.


Når du rejser i de inkluderede EU-lande, kan du frit bruge din datapakke. Når den er opbrugt, vil du modtage en SMS med mulighed for at surfe videre. Her vil begrænsningen på de 100 kr. træde i kraft. Rejser du i lande, der ikke er inkluderet, træder grænsen i kraft med det samme.Særlige vilkår 1. Perioden for dataforbrugskontrol starter den første dag i måneden og slutter sidste dag i måneden. Rejser du hen over et månedsskifte, skal du være opmærksom på, at din dataforbrugskontrol bliver ”nulstillet”. Det vil sige, at du godt samlet set kan overskride 100 kr., da der er tale om en ny periode.


 2. Dataforbrugskontrollen gælder kun for dataforbrug i udlandet. SMS, tale m.m. er ikke inkluderet i de 100 kr.


 3. Når du har nået 80 % af de 100 kr., sendes der en SMS med advarsel herom. Der sendes ligeledes en SMS, når du har nået dit maks på 100 kr.


 4. Ønsker du at ophæve spærringen midlertidigt, det vil sige inden for den pågældende måned, har du mulighed for via SMS at hæve grænsen med yderligere 100 kr.


 5. Hvis du ønsker at benytte mere end de 100 kr., har du mulighed for via. SMS at roame videre til udlandstakster.


 6. Ønsker du ikke at benytte dig af data i udlandet, skal du slå muligheden fra i telefonen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør det, skal du henvende dig hos producenten af telefonen. Duka tager ikke ansvar for, at denne funktion er sat korrekt op.


8. Når data er inkluderet i dit abonnement


Inkluderer dit abonnement data i Danmark, kan du frit bruge data op til den inkluderede mængde pr. måned. Når grænsen er nået, bliver hastigheden nedsat til 256/256 Kbit/s. Ubrugt dataforbrug overføres ikke til næste måned.


Inkludererer dit abonnement data i EU, kan du frit bruge data op til den inkluderede mængde pr. måned. Når grænsen er nået, lukkes dataforbindelsen.


Du har mulighed for at tilkøbe ekstra data, som du kan benytte i Danmark og de inkluderede lande, hvis du har opbrugt din inkluderede datamængde pr. måned, som er inkluderet i dit abonnement. Ubrugt data overføres ikke til næste måned. Tilkøb af data sker via SMS og opkræves som merforbrug.9. Services til mobil


Til et mobilabonnement er der mulighed for at tilvælge en række services, hvortil der knytter sig forskellige vilkår. Se mere herunder, eller kontakt Kundeservice på tlf.: 77 34 18 18 eller via mail på Kundeservice@duka.dk9.1. WiFi-opkald


WiFi-opkald er en tjeneste, som gør det muligt at foretage opkald via mobiltelefonen, når du er forbundet til et WiFi-netværk med forbindelse til internettet.


Muligheden for at foretaget WiFi-opkald er inkluderet i alle Dukas abonnementer, der inkluderer 4G. WiFi-opkald takseres på samme måde som et opkald foretaget via mobilnettet.


WiFi-opkald kræver, at du har en mobiltelefon, som understøtter WiFi-opkald. Du kan selv aktivere WiFi-opkald på din mobiltelefon. WiFi-opkald virker kun på WiFi-netværk i Danmark.


Du skal være opmærksom på, at kvaliteten af et WiFi-opkald er afhængigt af kvaliteten af det WiFi-netværk, som du er forbundet til. Er WiFi-signalet f.eks. svagt, eller er der andre brugere på WiFi-netværket, kan det gå ud over kvaliteten af WiFi-opkaldet. Hvis du starter et WiFi-opkald, mens du er forbundet til et WiFi-netværk, men i løbet af samtalen bevæger dig uden for rækkevidden af WiFi-netværket, vil du kunne fortsætte dit opkald på 4G netværket, hvis der er 4G dækning, der hvor du befinder dig, og såfremt din mobiltelefon understøtter 4G tale (VoLTE). Er der ikke 4G dækning vil dit opkald blive afbrudt, og du vil være nødsaget til at ringe op igen.9.2. Viderestilling


Med Viderestilling får du mulighed for at viderestille dine opkald til et andet nummer, som du selvfølgelig selv vælger. Du kan kun viderestille opkaldet til ét andet nummer, men dét nummer kan viderestille opkaldet til et tredje nummer. Det kan være en stor fordel, hvis opkaldet er yderst vigtigt - fx alarmering. Du betaler almindelig sekundtakst for viderestillingen, da du betaler det samme som et telefonopkald fra din mobil til den person, du viderestiller til, og opkaldet vil derfor blive takseret til alm. mobiltakst. Du kan viderestille alle opkald til et andet nummer ved at følge vejledningen i din telefons manual eller benytte GSM-koden **21*efterfulgt af det nummer, du vil viderestille til. Har du brug for hjælp til indstilling af dine viderestillinger, kan du kontakte Kundeservice, der kan hjælpe med de rette viderestillingskoder. De kan dog ikke indstille det for dig.9.3. Udeladt nummer


Ønsker du udeladt nummer, kan dette tilvælges ved oprettelsen af nummeret samt efterfølgende via Kundeservice. Med udeladt nummer videregiver Duka ikke dine oplysninger til private søgemaskiner som De Gule Sider, Krak m.fl. Vi er forpligtet til at videregive dit nummer til 118. Du har mulighed for at vælge imellem følgende ved at kontakte Kundeservice: • Vis alt - Navn, adresse og telefonnummer vises på 118.dk

 • Skjul alt - Hverken navn, adresse eller telefonnummer vises på 118.dk

 • Telefonnummeret vises ikke - Navn og adresse vises på 118.dk - telefonnummeret vises ikke.

 • Adressen vises ikke - Navn og telefonnummer vises på 118.dk - adressen vises ikke.På De Gule Sider vises oplysninger kun, hvis Vis alt er valgt.9.4. Hemmeligt nummer


Med hemmeligt nummer kan folk ikke se dit nummer, når du ringer dem op. Har du valgt at have hemmeligt nummer, vil nummervisning i forbindelse med opkald være permanent blokeret (dog undtaget opkald til 112). Du kan vælge at gøre dit eget nummer hemmeligt via Kundeservice på 77 34 18 18 eller ved at indtaste #31# inden dit opkald.9.5. Telefonsvarer


Alle opkald bliver automatisk viderestillet til telefonsvaren, når din telefon er optaget, slukket eller uden for dækning. Det er gratis at viderestille dine opkald til telefonsvareren - både i Danmark og i EU. Det koster den normale takst at aflytte din telefonsvarer. Ønsker du ikke at anvende telefonsvarer, så tag kontakt til Kundeservice.9.6. Duka til Duka


Med Duka til Duka kan du ringe for 0 øre til alle Duka-mobilnumre i Danmark. Duka til Duka må ikke anvendes til chikane af enkeltpersoner eller grupper. Duka til Duka må ikke bruges kommercielt, herunder til markedsføring. Duka forbeholder sig retten til at framelde Duka til Duka på den enkelte kunde, hvis Duka registrerer systematisk adfærd eller adfærd, der falder under ovenstående kategorier. Duka til Duka kan ikke anvendes i udlandet. Takseringen sker til den til enhver tid gældende udlandstakst.9.7. SMS og MMS


Hvis du har købt et abonnement med Fri SMS og MMS inkluderet i dit abonnement, gælder følgende undtagelser, det ikke kan med regnes som Fri SMS og MMS: • Indholdstakserede tjenester bestilt via SMS eller MMS,

 • SMS og MMS til udenlandske mobilnumre fra lande, der ikke er blandt de inkluderede lande.


Disse takseres efter de i øvrigt gældende takster. Se priser på duka.dk/udlandspriser


Misbrug:


SMS og MMS-beskederne må ikke: • Være maskinskabte (maskinelt afsendte)

 • Sendes som en serie af identiske SMS & MMS-beskeder til samme modtager

 • Bruges til chikane eller spam af enkeltpersoner eller grupper

 • Bruges kommercielt, herunder til markedsføring


Ved misbrug kan Duka spærre dit abonnement med øjeblikkelig virkning, og nummeret opsiges uden mulighed for genåbning.9.8. Roaming i udlandet


I mange af vores abonnementer er roaming i en lang række lande indeholdt. Se den opdaterede liste, for hvilke lande er inkluderet i hvilket abonnement lige her: https://www.duka.dk/udlandspriser/9.8.1. Opkald


Når du befinder dig udenfor Danmark i lande, der er inkluderet i dit abonnement, kan du modtage og foretage opkald til 0 kr. til lokale numre, samt ringe til Danmark (gælder ikke overtakserede numre og særtjenester). Du kan dog maksimalt bruge op til det antal timer, der er inkluderet i dit abonnement. Antal timer du har brugt, vil fremgå af din side på Mit Duka. Bruger du mere end det inkluderede antal timer, vil du modtage en SMS med besked om, at du er overgået til standardtaksterne, som findes på www.duka.dk. Andre former for udlandsopkald takseres efter de til enhver tid gældende udlandspriser, som findes på www.duka.dk/udlandspriser9.8.2. SMS- og MMS-beskeder


Du kan sende SMS'er til 0 kr. fra dit abonnements inkluderede lande til alle danske og lokale numre. SMS-kvitteringer modtaget i ovennævnte lande takseres til 0 kr. MMS bliver takseret til 0 kroner, men vær opmærksom på at en MMS anvender data.


Har du et dukaTALE World abonnement kan du sende SMS/MMS frit til og fra de inkluderede World lande og Danmark, men ikke mellem de inkluderede EU-lande og de inkluderede World lande.9.8.3. Brug af data


Når du befinder dig udenfor Danmark i lande, der er inkluderet i dit abonnement, kan du bruge den mængde data, som er inkluderet i dit abonnement (se dog fair forbrugsbegrænsninger nedenfor). Herefter faktureres du til den til enhver tid gældende pris for data. Prisen finder du på www.duka.dk/udlandspriser.9.8.4. Fair use begrænsninger


Den 15. juni 2017 trådte EU's nye regler om roaming i udlandet i kraft.
Det vil sige, at du har samme minut-, sms- og datatakster i EU som i Danmark, hvis du er periodisk rejsende i EU og har et stabilt tilhørsforhold til Danmark. De regler, der gælder i EU, gælder også for de øvrige lande, hvor gratis telefoni er inkluderet i dukaTale-abonnementerne.


Hertil gælder følgende begrænsninger
Dokumentation for tilhørsforhold til Danmark:
Duka kan ved aftaleindgåelsen, eller på et senere tidspunkt, kræve dokumentation for, at du har hjemstedsadresse i Danmark, eller at du har en anden fast tilknytning til Danmark, som medfører hyppige eller længerevarende ophold i Danmark. Kan du ikke fremlægge sådan dokumentation, kan Duka spærre for adgang til at roame i EU eller opsige dit eksisterende mobilabonnement, såvel som afvise oprettelsen af et nyt abonnement.


Dukas abonnementer er udelukkende beregnet til periodevis brug i udlandet: f.eks. ved ferieophold. Hvis Duka ser, at der over en periode på 4 måneder er brugt mere tale, sms og/eller data i udlandet end i Danmark, og at du har opholdt dig mere i udlandet end i Danmark i samme periode, forbeholder Duka sig retten til at sende dig et varsel om, at du skal ændre adfærden for dit forbrug inden for 14 dage. Gør du ikke det, vil du blive pålagt det til enhver tid tilladte roamingtillæg. Vi opkræver ligeledes et roamingtillæg, hvis dit SIM-kort er inaktivt i længere perioder og primært anvendes til roaming, eller du har indgået aftale om flere mobilabonnementer og bruger abonnementerne, og de tilhørende SIM-kort, successivt til roaming.


Databegrænsning:
Når du rejser i udlandet, skal du være opmærksom på, at der er et loft for, hvor meget data du kan bruge, hvilket fremgår af betingelserne i dit abonnement. Du kan se, hvor meget data du kan benytte i udlandet her: https://www.duka.dk/dukatale


Har du brugt alt inkluderet udlandsdata i dit abonnement, vil du blive tilbudt at købe ekstra data via SMS.


Særligt for dukaTALE WORLD
dukaTALE World er udelukkende beregnet til periodevis brug i udlandet: f.eks. ferieophold. Hvis Duka ser, at der over en periode på 2 måneder er brugt mere tale, sms og/eller data i lande omfattet i dukaTALE World (dog ikke lande omfattet af EU) end i Danmark, og at du har opholdt dig mere i et eller flere af disse lande end i Danmark i samme periode, er Duka berettiget til at spærre eller lukke for dit abonnement uden forudgående varsel.10. Indholdstakserede tjenester


Abonnementet er som udgangspunkt spærret for brug af indholdstakserede tjenester. For at åbne for muligheden for at benytte 90-numre eller indholdstakserede sms-tjenester, skal du kontakte Kundeservice.


En indholdstakseret tjeneste er en service, hvor du kan bestille varer og tjenesteydelser med din mobiltelefon via SMS, MMS eller internet (eksempelvis almennyttige indsamlinger). Det maksimale beløb, som kan opkræves for denne type bestilling, er 370 kr. i engangskøb. Udover denne beløbsgrænse pr. bestilling gælder der desuden en samlet maksimal forbrugsgrænse for indholdstjenester på hhv. 2.220 kr. pr. måned, 1.500 kr. pr. uge og 750 kr. pr. døgn. Overskrides en af grænserne, spærres der for yderligere forbrug af indholdstakserede tjenester i den pågældende periode.


Du hæfter for betalingen, dog ikke for betaling af varer eller tjenester, der leveres uden for mobiltelefonen, hvis dit SIM-kort er blevet misbrugt eller stjålet. Det er en forudsætning, at du ikke med vilje eller ved svigagtig og uagtsom adfærd, selv er skyld i misbruget.10.1. Bestilling


Du bestiller en indholdstakseret tjeneste via internettet, eller når du afsender en specifik SMS-kode til et firecifret nummer. Når den bestilte tjeneste er leveret, faktureres dette som merforbrug. Se herom ovenfor. Det er dit eget ansvar at sikre, at din telefon understøtter den bestilte tjeneste, at der er hukommelse nok i telefonen og at du gemmer den rigtigt. Bestiller du en indholdstakseret tjeneste hos tredjemand, hæfter du for betalingen, selv om de fremsendte tjenester bliver afvist af din telefon.10.2. Fortrydelsesret


Når du bestiller indholdstakserede tjenester via SMS, MMS eller internet, får du oplysning om fortrydelsesret. Læs oplysningerne grundigt, så du ved, hvordan du kan fortryde aftalen. Du er selv ansvarlig for at fortryde aftalen, og dette kan ikke ske ved henvendelse til Duka.10.3. Prisoplysninger


Prisen for en indholdstakseret tjeneste skal fremgå dér, hvor tjenesten annonceres. Ud over denne pris opkræver Duka almindelig SMS-pris for leveringen.10.4. Spærring af indholdstakserede tjenester


På alle abonnementer hos Duka er indholdstakserede tjenester som udgangspunkt slået fra, og du skal derfor rette henvendelse til Kundeservice på 77 34 18 18, hvis du ønsker at slå funktionen til. Vær opmærksom på, at du hæfter for brug af disse tjenester, såfremt du ønsker dem slået til.10.5. Misbrug


Du kan beskytte din mobiltelefon mod uberettiget brug ved at bruge PIN-kode og andre sikkerhedsforanstaltninger, som din mobiltelefon måtte have til rådighed.10.6. Indhold af tjenesterne


Duka påtager sig intet ansvar for indholdet af indholdstakserede tjenester, der leveres af tredjemand.11. Kampagner


Du kan kun opnå 1 kampagnerabat pr. kunde, ifm. dit abonnement hos Duka, hvad enten denne rabat udløses i starten af dit kundeforhold eller på et senere tidspunkt.


Hvis du inden for de seneste 6 måneder har været kunde hos Duka og i den forbindelse opnået en kampagnerabat, kan du ikke opnå en ny kampagnerabat ifm. dit nye abonnement.12. Kreditvurdering


Duka er til enhver tid berettiget til at foretage en kreditvurdering af dig herunder i forbindelse med indgåelse af en aftale. Kreditvurderingen sker i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Vi opdaterer endvidere løbende dine kunde- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.


På baggrund af en kreditvurdering kan Duka vælge at tildele dig et kreditmaksimum udover, hvad der er standard. Duka kan til enhver tid afvise at indgå en aftale med dig eller kræve, at du først betaler eventuel forfalden saldo for andre abonnementsforhold.


Ud over at fastsætte et kreditmaksimum kan Duka også kræve, at du indbetaler et depositum, før aftalen kan accepteres. Du hæfter for alt forbrug, også selvom det overskrider det fastsatte kreditmaksimum. En overskridelse af kreditmaksimum giver Duka ret til straks at afbryde forbindelsen. Duka kan også kræve, at du foretager en acontobetaling af det totale skyldige beløb.13. Misligholdelse


I tilfælde af at du misligholder forpligtigelser i henhold til abonnementsaftalen, kan Duka afbryde eller begrænse din brug af Dukas mobiltjeneste. Ved vedvarende misligholdelse kan Duka opsige dit abonnement. Følgende forhold anses blandt andre for at være væsentlig misligholdelse: • Du standser dine betalinger.

 • Du benytter udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til brug i forbindelse med tilslutning til Dukas mobiltjeneste.

 • Du anvender abonnementet til formidling af trafik for andre end dig selv eller en eventuel bruger.

 • Utilsigtet mønster i brug af skift mellem abonnementer.

 • Du giver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om flytning eller ændring af mailadresse til Duka.

 • Du udøver chikane mod Duka, Dukas medarbejdere eller Dukas øvrige kunder.

 • Du bevidst forsøger at misbruge abonnementet til forbrug, der ikke kan betragtes som hensigten, hvorved du pådrager Duka ekstraordinære udgifter til 3. part.


Hvis du ikke retter det forhold, der har givet anledning til afbrydelsen, kan Duka uden varsel ophæve abonnementsaftalen. Ophæves abonnementsaftalen, mister du rettighederne til mobilnummeret.


Det bemærkes også, at Duka forbeholder sig ret til at afvise opstart af et kundeforhold, eller ophør af et eksisterende kundeforhold med grundlag i saglige kriterier såsom eks. kreditværdighedsvurdering samt øvrige kundeforhold.14. Ændringer i priser og vilkår


Duka kan til enhver tid ændre disse vilkår, samt abonnements- og forbrugsafgifter. Du vil altid få besked om disse ændringer fx via mail eller SMS. Du får besked mindst 30 dage før ændringerne træder i kraft. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement til udgangen af indeværende måned, hvis du ikke ønsker at beholde det, efter ændringen er trådt i kraft. Ved mindre væsentlige ændringer kan Duka vælge at indrykke annoncer i dagspressen og på www.duka.dk. Er ændringen til din fordel, bliver du ikke nødvendigvis varslet. Du kan finde de til enhver tid gældende priser på www.duka.dk.15. Reklamation


Hvis du oplever, at din bestilling ikke stemmer overens med den indgåede aftale, eller hvis SIM-kortet er defekt, skal du kontakte Duka hurtigst muligt, efter at du opdager uoverensstemmelsen.


Hvis din reklamation vedrører et defekt SIM-kort, så tag kontakt til Dukas Kundeservice, som sørger for at ombytte kortet uden omkostninger for dig.


Hvis du ønsker at reklamere over en ydelse, skal du først kontakte os enten telefonisk på 77 34 18 18 eller via mail til Kundeservice@duka.dk, så vi kan bestemme manglens art og aftale med dig, hvordan ydelsen skal udbedres.16. Opsigelse


Som kunde hos Duka har du ingen opsigelsesfrist, medmindre andet er angivet. Dit abonnement kan derfor opsiges helt frem til de sidste hverdage i måneden. Det tager normalt 1-2 hverdage at håndtere en opsigelse, så hvis du vil være sikker på, at opsigelsen kan gennemføres til månedens udgang, så tag kontakt til os i god tid. I forbindelse med opsigelse vil et eventuelt tilgodehavende blive udbetalt til et af dig oplyst bankkontonummer senest 30 dage efter opsigelsen og modtagelsen af bankoplysninger. Opsigelse skal ske via Kundeservice på 77 34 18 18.


Duka har ret til at opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 30 dages varsel, hvis Duka ophører med at udbyde tjenesten.17. Bindingsperiode


Der er ingen bindingsperiode på dit duka abonnement, udover hvad der er angivet under afsnit ovenfor om ”Opsigelse”. Dette medmindre andet fremgår særskilt af det tilbud, du har modtaget.18. Tvister og klageadgang


Det er vigtigt for os, at du har en god oplevelse med Duka, og vi er derfor altid interesserede i at hjælpe dig. Vi vil derfor også, i overensstemmelse med lovgivningen, gøre dig opmærksom på dine klagemuligheder.


Hvis du er utilfreds med en vare eller serviceydelse, er du altid velkommen til at ringe til vores Kundeservice. Det er også muligt at indgive en mere officiel klage over en vare eller serviceydelse. Denne kan indgives til vores Kundeserviceteam på e-mail info@duka.dk. I mailen skriver du i overskriften, at mailen er til Kundeserviceledelsen og omhandler en officiel klage.


I de tilfælde hvor uenigheden mellem dig og Duka drejer sig som et af Duka registreret forbrug, og/eller du er registreret som privatkunde, kan Dukas afgørelse indbringes for Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3. sal th. 1609 København V, www.teleanke.dk.


Det er også muligt at indgive en mere officiel klage over en vare eller serviceydelse. Denne kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg Carl Jacobsens Vej 35 eller via hjemmesiden www.forbrug.dk.


EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes til at indgive en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen kan indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage kan du angive vores e-mailadresse: Kundeservice@duka.dk.


For alle køb af varer gælder købelovens regler om mangler og anvendelse.19. Erstatning


Duka er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Duka er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab, medmindre tabet skyldes Dukas forsætlige eller uagtsomme handlinger. Når en samtale er slut, er det dit ansvar at afbryde forbindelsen. Duka er uden ansvar for tab pga. afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telenet eller teletjenesten ifm. foranstaltninger, der er nødvendige på grund af teknik, vedligehold og drift eller er pålagt af tilsynsmyndigheder, medmindre Duka har forsømt at begrænse ulemperne.20. Overdragelse


Du kan med Dukas samtykke overdrage abonnementet/nummeret til tredjemand. Duka kræver skriftligt samtykke fra såvel dig som tredjemand, samt at eventuel gæld betales inden overdragelse.


Duka kan frit overdrage dit nummer til tredjemand eller anden ejerstruktur.21. Vilkår for nummerflytning


Ved at acceptere vilkårene, bekræfter du som nuværende ejer af mobilnummeret, at du ønsker at overføre dit mobilnummer fra dit nuværende selskab til Duka. Samtidig giver du Duka fuldmagt til med henblik på nummerflytningen at opsige dit abonnement hos dit nuværende selskab.


Når du vælger at flytte dit nummer ved udløb af binding og/eller opsigelsesperiode, bliver dit nummer flyttet til Duka den førstkommende arbejdsdag, efter din bindings- eller opsigelsesperiode er udløbet hos dit nuværende teleselskab.


Du kan selv vælge en dato for flytning af dit nummer. Vær opmærksom på, at en eventuel binding på et abonnement hos dit nuværende teleselskab, vil fortsætte indtil din bindingsperiode udløber, også selvom dit nummer er overgået til Duka. I den pågældende periode betaler du muligvis både os og dit gamle selskab, indtil bindingen er ophørt.


Ved Dukas forsinkelse/afbrydelse af din nummerflytning, kan du forvente en kompensation ud fra følgende rater: • Forsinkelse: 50 kr. som engangsbeløb, samt 5 kr. pr. efterfølgende hverdag.

 • Afbrydelse af telefoni i mere end 24 timer: 50 kr. som engangsbeløb, samt 50 kr. pr. efterfølgende hverdag.

 • Uretmæssig nummerflytning: Din nummerflytning skal annulleres senest dagen inden dit nummer overgår til Duka. Dette gøres ved at kontakte Kundeservice på tlf.: 77 34 18 18 eller via mail på Kundeservice@duka.dk og skal ske senest dagen inden overflytningen klokken 12.00. Hvis dit nummer mod forventning stadig overgår til Duka, selvom du har bedt om at få nummerflytningen annulleret, vil kompensationen lyde på 500 kr.


For alle kompensationer gælder det, at beløbet bliver modregnet i dine opkrævninger fra Duka. Du kan til enhver tid bede om at få beløbet udbetalt til din bankkonto.22. Skift af abonnement


Hvis du skifter til et abonnement, som har en højere pris, sker ændringen som oftest med det samme, eller indenfor få hverdage. Hvis du skifter til et abonnement med samme pris eller lavere pris, sker ændringen ved førstkommende månedsskifte.


Vi anbefaler altid at du er i Danmark når abonnementsskiftet træder i kraft. Vi kan ikke garantere at et abonnementsskift går korrekt igennem, når du ikke er på et dansk netværk.23. Håndtering af trafik i net og produkter


Duka benytter almindelige trafikprioriteringsteknikker til at sikre dig en optimal brugeroplevelse herunder til almindelig trafikstyring og til håndtering af trafik-spidsbelastningsperioder.


I mobile netværk inddeles, styres og prioriteres trafikken alene med henblik på at sikre effektiv dirigering og den mest optimale kvalitet for trafikken i relation til kapacitet til rådighed, tilgængelig teknologi og frekvensressourcer (2G, 3G, 4G og evt. 5G), samt acceptabel forsinkelse, forstyrrelse og pakketab i forhold til den konkrete type trafik. Signaleringstrafik er prioriteret over anden trafik, taletrafik prioriteres over datatrafik, og alt datatrafik behandles lige. Til dette formål anvendes principper, der er defineret og internationalt standardiseret i 3GPP TS 36.331, TS 36.304 og lignende.


I faste kablede netværk inddeles, styres og prioriteres trafikken alene med henblik på at sikre effektiv dirigering og den mest optimale kvalitet for trafikken i relation til kapacitet til rådighed, tilgængelig teknologi, samt acceptabel forsinkelse, forstyrrelse og pakketab i forhold til den konkrete trafik. Signaleringstrafik prioriteres højest, da det er en forudsætning for fejlretning og -søgning. Taletrafik er prioriteret over anden datatrafik. Til dette formål anvendes principper, der er defineret og internationalt standardiseret i IETF's (Internet Engineering Taskforce) RFC-standarder.23.1. Mængdebegrænsninger:


Jo mere data du bruger, jo hurtigere vil du nå grænsen for den mængde data, der er inkluderet i dit abonnement. Hvis dit dataforbrug overskrider den inkluderede mængde data, nedsættes hastigheden til 256/256 Kbit/s. Dette betyder, at du stadig kan benytte internettet, men dog i et meget begrænset omfang. Udgangspunktet er, at en højere hastighed er ensbetydende med en bedre brugeroplevelse. Med en hastighed på 256/256 Kbit/s kan visse datakrævende tjenester derfor være svært- eller direkte utilgængelige, og mindre datakrævende tjenester kan forekomme langsommere.


Hvis din dataforbrugsgrænse overskrides, mens du er i udlandet, spærres der helt for yderligere dataforbrug. Du har mulighed for at tilkøbe mere data via sms, uanset om du er i Danmark eller i udlandetForretningsbetingelser er senest ændret d. 2 . juni 2023

Fandt du ikke det, du søgte?

Det kan ske, at der er noget, vi har overset? Vi svarer gerne på stort og småt og sidder klar på 77 34 18 18

Få de seneste guides & nyheder - tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Fornavn:
Efternavn:
Spørgsmål og svarKunde Service